Button Center Class In Bootstrap

button center class in bootstrap
<div class="d-flex justify-content-center">
<button type="button" class="btn btn-primary">Center Button</button>
</div>
button center bootstrap
<div class="text-center">
<button type="button" class="btn btn-primary">My button</button>
</div>
bootstrap center button
<div class="text-center">
<button type="button">centered button</button>
</div>

Leave a Comment