Js Random Hex Color

js random hex color
'#'+Math.floor(Math.random()*16777215).toString(16);
javascript random color generator
function generateRandomColor() {
var letters = '0123456789ABCDEF';
var color = '#';
for (var i = 0; i < 6; i++) {
color += letters[Math.floor(Math.random() * 16)];
}
return color;
}

var randomColor=generateRandomColor();//"#F10531"
function to generate random color in javascript
function random(number){
return Math.floor(Math.random()*number);;
}
function randomColor(){
return 'rgb('+random(255)+','+random(255)+','+random(255)+')';
}
javascript random color
var r = () => Math.random() * 256 >> 0;
var color = `rgb(${r()}, ${r()}, ${r()})`;
javascript random color
'#'+(0x1000000+(Math.random())*0xffffff).toString(16).substr(1,6)
random color code javascript
var randomColor = '#'+Math.floor(Math.random()*16777215).toString(16);
//generates a random color -> #56eec7

Source: dev.to

Leave a Comment