Nodejs Create Folder If Not Exist

nodejs create folder if not exist
var fs = require('fs');
var dir = './tmp';

if (!fs.existsSync(dir)){
fs.mkdirSync(dir);
}
node js create folder
var fs = require('fs');

const dir = './database/temp';
if (!fs.existsSync(dir)) {
fs.mkdirSync(dir, {
recursive: true
});
}
nodejs make directory
var fs = require('fs');
var dir = './tmp';
if (!fs.existsSync(dir)){
fs.mkdirSync(dir);
}

// or if complains about existence and nesting doesn't matter:

var shell = require('shelljs');
shell.mkdir('-p', 'root/parent/tmp');
how to create a folder using fs in node js
//Include fs module
const fs = require('fs');

const dir = './dir'
fs.mkdir(dir);

 

Leave a Comment